Algemene voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die Funtime4kids besteedt aan de samenstelling van zowel producten als website, is het mogelijk dat de informatie die op de website gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is.

Funtime4kids sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle op de website gepubliceerde informatie. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Funtime4kids sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de producten alsmede de website, of met de -al dan niet -tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Funtime4kids is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.


Funtime4kids is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die aan de website gelinkt zijn. Met het oog hierop wordt de bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via de website verkregen informatie. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Artikel 1 Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt Funtime4kids, gevestigd te Amersfoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer xxxxxxxxx, verder aangeduid als Funtime4kids en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Funtime4kids mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.


2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Funtime4kids gedane aanbiedingen, op alle tussen Funtime4kids en de wederpartij gesloten overeenkomsten, en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, behoudens indien en voorzover Funtime4kids met de wederpartij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


3. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden Funtime4kids heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.


4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Funtime4kids tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.


5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


6. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden of op de opdracht zullen slechts van kracht zijn indien en voor zover deze schriftelijk tussen Funtime4kids en de wederpartij zijn overeengekomen.


7. De wederpartij zal zich met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden nimmer kunnen beroepen op afwijkende gewoonten en/of gebruiken.


8. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.


9. Door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden worden door Funtime4kids uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website) of wanneer wij uw bestelling telefonisch hebben aangenomen.

Funtime4kids heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.


a. Alle aanbiedingen van Funtime4kids zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, ook nadat de wederpartij de aanbieding aanvaard heeft. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij dient onverwijld te geschieden.


b. Een aan Funtime4kids gegeven opdracht tot levering van producten en/of het verrichten van diensten, alsmede de aanvaarding van een door Funtime4kids gedaan aanbod, dient schriftelijk te geschieden onder gelijktijdige bijvoeging van voldoende informatie die Funtime4kids in staat stelt met de uitvoering van de opdracht een aanvang te maken en deze naar behoren te voltooien.


Onder deze informatie zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen die door de wederpartij aan de betreffende producten en diensten worden gesteld in verband met een door de wederpartij beoogde toepassing, welke specifieke kwaliteitseisen Funtime4kids redelijkerwijs niet kent of kan kennen. Indien dergelijke informatie niet aan Funtime4kids is verstrekt, is de deugdelijkheid van de producten en/of diensten voor wat betreft deze vereisten voor risico van de wederpartij.


Artikel 3 Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


2. Alle door of in opdracht van Funtime4kids gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, productconcepten enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Funtime4kids en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch als eigen werk aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.


3. De koper is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Funtime4kids te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Funtime4kids van € 1000,- per dag.


Artikel 4 Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). De zaken van Funtime4kids worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Funtime4kids.


2. Druk-, zet- of programmeerfouten voorbehouden. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.


3. Levering van de bestelling zal plaatsvinden na het ontvangen van de betaling.


Artikel 5 Wijzigingen

De wederpartij is verplicht Funtime4kids binnen vijf werkdagen in kennis te stellen van verandering van naam- en adresgegevens.


Artikel 6 Verzending/aflevering

1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


2. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 10 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.


3. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, zal Funtime4kids de klant hiervan schriftelijk (brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Funtime4kids te ontbinden, door dit schriftelijk (brief, e-mail) aan Funtime4kids te melden.


4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Funtime4kids het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.


5. De door Funtime4kids opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. Funtime4kids behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.


7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaald Funtime4kids de wijze van verzending. Funtime4kids draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan TNT Post ter bezorging worden aangeboden.


8. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.


9. Funtime4kids is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.


10. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.


11. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Funtime4kids op te geven opslagplaats, heeft Funtime4kids het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Funtime4kids gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.


12. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Funtime4kids.


13. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij Funtime4kids bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.


Artikel 7 Afkoelingsperiode

1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Funtime4kids te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Vanwege de persoonlijke aard zijn op maat gemaakte producten uitgesloten van dit herroepingrecht.


2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Funtime4kids te melden. De klant dient het product - na overleg met Funtime4kids - te sturen naar een door Funtime4kids vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.


3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Funtime4kids ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Funtime4kids deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Funtime4kids het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.


4. Funtime4kids behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Funtime4kids of de leverancier van het product) is beschadigd.


5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Funtime4kids schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Funtime4kids de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Funtime4kids heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 8 Reclame

1. Reclames in het algemeen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Funtime4kids kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Funtime4kids geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken als juist erkent.


2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.


3. Indien een reclame door Funtime4kids gegrond wordt bevonden, heeft Funtime4kids het recht te hare keuze:

- de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
- het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Funtime4kids worden afgegeven;
- het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.


5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, formaat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.


6. De koper dient in voorkomend geval Funtime4kids onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.


7. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Funtime4kids aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Funtime4kids op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Funtime4kids deze zaken aan de koper afleverde.


Artikel 9 Garantie

1. Funtime4kids staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.


2. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Funtime4kids verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Funtime4kids zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.


3. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
• de koper de zaken heeft verwaarloosd
• de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen
• bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
• indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.


4. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Funtime4kids gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.


Artikel 10 Aansprakelijkheidsbeperking

1. Funtime4kids, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.


2. Onverminderd het vorenstaande is Funtime4kids in ieder geval nimmer aansprakelijk:
• wegens niet-, of niet tijdige levering;
• voor gegevens in folders, website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 11;
• indien de koper zelf of een derde veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde anderszins onvakkundig gebruikt;
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.


3. Indien Funtime4kids in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Funtime4kids slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.


4 . Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Funtime4kids nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.


5. De koper zal Funtime4kids vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Funtime4kids.


6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Funtime4kids of haar leidinggevende ondergeschikten.


7. Uitdrukkelijk wordt door Funtime4kids aansprakelijkheid voor schade -ten gevolge van een tekortkoming in het door Funtime4kids verkochte-, beperkt tot vervanging van het verkochte of een gedeelte daarvan danwel teruggave van de betaalde prijs of van een evenredig gedeelte daarvan, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Funtime4kids, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit wettelijke dwingendrechtelijke bepalingen.


Artikel 11 Niet-toerekenbare tekortkomingen

1. Funtime4kids is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.


2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Funtime4kids alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.


3. Funtime4kids heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Funtime4kids is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Funtime4kids gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Funtime4kids behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.


4. Funtime4kids heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.


Artikel 12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van Funtime4kids.


Artikel 13 Gedeeltelijke ongeldigheid

1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Funtime4kids en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.


2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.


Verzenden

Alle vermeldde prijzen zijn inclusief 19% BTW maar exclusief verzendkosten.


Tijdens het plaatsen van de bestelling zal op basis van gewicht en bestemming het verzendbedrag (volgens tariefstructuur TNT Post) worden berekend. Hierbij is rekening gehouden met het eventueel per briefpost versturen van de compacte items, zoals de slabbetjes.


Na het afronden van de bestelprocedure zal per email een bevestiging worden verstuurd.


Op deze bevestiging staat het totaalbedrag van de bestelling inclusief verzendkosten (tenzij er gekozen is voor het afhalen van de bestelling uiteraard) en de betaalgegevens, benodigd voor het zelf overboeken van het totaalbedrag.


Na ontvangst van de iDeal betaling of overschrijving zullen de artikelen zo snel mogelijk verstuurd worden.


Wanneer het totaalbedrag (bij overschrijving) niet binnen 10 dagen is ontvangen komt de bestelling automatisch te vervallen.


Wij zijn verantwoordelijk voor de artikelen tot de afgifte op het postkantoor. Helaas kunnen we geen aansprakelijk aanvaarden voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens het verzendtraject.


Alle pakketpost is voorzien van een barcode waarmee via TNT Track & Trace het traject kan worden gevolgd. De code hiervoor zal per mail worden verstuurd.


Bij brievenbuspost is traceren helaas niet mogelijk!


Standaard plakken we een sticker op het pakket met “Alleen huisadres”, om correcte bezorging te garanderen.


Afhalen van een bestelling

Als extra service aan de klanten uit onze regio hebben we de mogelijkheid gecreëerd om de bestelling af te komen halen in Amersfoort. Omdat wij geen winkel aan huis hebben vragen wij echter om de betaling vooraf te regelen. Na ontvangst van de betaling nemen wij contact op voor het maken van een afhaal-afspraak.


We proberen altijd zo goedkoop mogelijk te verzenden, en daarnaast zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal te recyclen, om de kosten te drukken.<Terug naar contact>